Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > RPG - ogólnie > Systemy i dyskusje historyczne
Zarejestruj się Użytkownicy

Systemy i dyskusje historyczne Tematy związane ze wszystkimi systemami historycznymi i okołohistorycznymi, a także dyskusje poświęcone historii.


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 12-05-2018, 13:00   #11
Adr
Dział historyczny
 
Adr's Avatar
 
Reputacja: 14410 Adr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputacjęAdr ma wspaniałą reputację
Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara

"Społeczeństwo polskie od X do XX wieku"Dziś nie monografia, ale dzieło o szerokim zakresie. Jak widzicie w tytule rozpiętość dziejów społeczeństwa polskiego jest dosyć szeroka. Autorzy dociągnęli temat do Drugiej Wojny Światowej. Egzemplarz, który ja posiadam nie ma szóstej części i kończy się na I WŚ.

Najważniejsza zaleta tej knigi to syntetycznych charakter. Nie musimy czytać opasłych monografii, by nieco zapoznać się ze społeczeństwem stanowym średniowiecza, epoki staropolskiej i późniejszy dziejów. Przede wszystkim opisy grup społecznych są zwięzłe (zwykle 3-4 strony), dostajemy porządną dawkę historii, bez zbędnego balastu szczegółów i tysiąca nieprzydatnych faktów. Dzięki tej książce od razu rozjaśnia się, kto był kim i jakie były zależności między członkami różnych warstw społecznych. Obszerny spis treści przybliża tematykę, dlatego nie będę się rozpisywał.

Oczywiście polecam, tym bardziej że książkę można nabyć w antykwariatach za cenę jednego dużego piwa w karczmieSpis/Opis:
Przedmowa do drugiego wydania 10
CZĘŚĆ PIERWSZA
Społeczeństwa słowiańskie w starożytności
i wczesnym średniowieczu
(Benedykt Zientara)
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Od więzi rodowych do zróżnicowania społecznego
Geneza najstarszych grup społecznych 13
Ród i inne grupy krewniacze 14
Gospodarcze i społeczno-polityczne funkcje rodu 15
Plemiona i związki plemion 18
Początki różnic społecznych 19
Okres wędrówek ludów 21
Przekształcenie wspólnoty rodowej w terytorialną 22
Rozkład organizacji rodowej 23
Teoria rodowa społeczeństwa polskiego 25
Związki plemion na ziemiach polskich i powstanie państwa polskiego ( 27
Opole i osada 29
Więzi krewniacze i sąsiedzkie Czynniki integrujące o szerszym charakterze
CZĘŚĆ DRUGA
Społeczeństwo polskie X—XII wieku
(Benedykt Zientara)
ROZDZIAŁ DRUGI
Państwo a społeczeństwo
Historiografia wobec ustroju społecznego Polski wczesnopiastowskiej 37
Charakter władzy Piastów 40
ROZDZIAŁ TRZECI
Warstwy społeczne
Kształtowanie się społeczeństwa klasowego
Możnowładztwo 42
Drużyna i kler 46
Wolna ludność wiejska 50
Książęce regale ziemi Niewolni i ludzie książęcy 51
Ciężary ludzi książęcych i ich specjalne kategorie 54
Wojowie 57
Początki poddaństwa chłopów 58
Immunitety 59
Targi i podgrodzia 62
Początki miast w Polsce 65
ROZDZIAŁ C Z W A R 7 Y
Więzi społeczne i dobra społeczne
Więzi lokalne i regionalne 68
Więzi ogólnopolskie 69
Rola cudzoziemców i stosunek do nich 74
Świadomość narodowa a więzi ponadnarodowe 78
Świadomość religijna 80
Wzorce i systemy wartości 84
Opozycyjne systemy wartości i walka klasowa 86
CZĘŚĆ TRZECIA
Społeczeństwo polskie XIII—XV wieku
(Benedykt Zientara)
ROZDZIAŁ PIĄTY
Więzi społeczne w XIII-XV wieku — czynniki
dynamizujące struktury społeczne
Sprawa kolonizacji na prawie niemieckim w historiografii 91
Europa środkowa wobec ekspansji Zachodu 93
Wzrost zaludnienia 94
Polityka osadnicza książąt polskich 96
Prawo niemieckie 97
ROZDZIAŁ SZósty
Struktura stanowa: chłopi
Polska ludność wiejska a prawo niemieckie 100
Proces lokacji 101
Prawo niemieckie w praktyce wsi polskiej Prawo wołoskie 103
Powstanie stanu chłopskiego 104
Ograniczenia swobody i własności chłopów 106
Uwarstwienie ludności wiejskiej: sołtysi i lemani 108
Uwarstwienie ludności wiejskiej: kmiecie zagrodnicy ludność bezrolna 110
Więzi społeczne ludności wiejskiej: krewniacze i lokalne 112
Chłopi a szersze więzi społeczne: naród państwo Kościół 115
ROZDZIAŁ SIÓDMY
Struktura stanowa: mieszczaństwo
Początki mieszczaństwa 118
Lokacje miast 119
Ludność miast 122
Niemieszczańscy mieszkańcy miast 126
Podłoże konfliktów społecznych w miastach
Kształtowanie się władz miejskich 128
Patrycjat 130
Cechy 131
Bractwa czeladnicze 134
Bractwa religijne 135
Ogólny charakter życia społecznego miast 137
Mieszczaństwo a inne stany Miasta a państwo 139
ROZDZIAŁ ÓSMY
Struktura stanowa: szlachta
Geneza stanu rycerskiego 142
Włodycy 145
Rycerstwo służebne i lenne 146
Zamknięcie się stanu szlacheckiego i sposoby przenikania doń nowych ludzi 148
Uwarstwienie stanu szlacheckiego i jego prawna jednolitość 149
Sejmy sejmiki konfederacje 151
Przywileje stanowe szlachty 153
Świadomość stanowa szlachty 156
Rodzina i ród szlachecki 157
Więzi sąsiedzkie patriotyzm lokalny świadomość narodowa szlachty 160
Horyzonty i mentalność szlachty 161
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Struktura stanowa: duchowieństwo
Stan duchowny 165
Zakony 167
Kościół a państwo XIII-XV w 168
Rozwarstwienie kleru 170
Środowiska zakonne XI V-XV w 172
Mentalność duchowieństwa 174
ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
Więzi ponadstanowe i dobra społeczne
Zmiany struktury etnicznej Polski Napływ cudzoziemców znaczenie imigracji
niemieckiej 179
Żydzi 184
Ludność ruska w granicach państwa polskiego 187
Bezpieczeństwo publiczne 189
Separatyzmy dzielnicowe i więzi międzystanowe 190
Rozwój świadomości narodowej 194
Antagonizm polsko-niemiecki 197
Odrodzenie Królestwa Polskiego 199
Przekształcenie świadomości narodowej w XIV i XV wieku 201
Polacy we wspólnocie chrześcijańskiej 203
Solidaryzm słowiański 205
Wzorce osobowe i ich praktyczna realizacja 206
Modele życia i kariery 208
CZĘŚĆ CZWARTA
Od połowy XV wieku do rozbiorów
(Antoni Mączak)
ROZDZIAŁ JEDENASTY
Czynniki dynamizujące strukturę społeczną
Sposób gospodarowania Rozwój rynku 213
Podział dochodu społecznego 218
Koncentracja własności ziemskiej 228
Zaludnienie: różnice regionalne zmiany w czasie 236
ROZDZIAŁ DWUNASTY
Więzi stanowe
Zagadnienia ogólne 241
Chłopi 242
Sołtysi i inne grupy uprzywilejowane 242
Kmiecie 247
Bezrolni i małorolni mieszkańcy wsi 251
Mieszczaństwo: podziały społeczne 254
Mieszczaństwo: elity 261
Szlachta: przywileje 263
Szlachta: jaśnie oświeceni urodzeni i tylko szlachetni 264
Szlachta: lennicy 274
Duchowieństwo: kler świecki 275
Duchowieństwo zakonne 281
Duchowieństwo prawosławne unickie i protestanckie 288
Ludzie luźni i margines społeczny 291
Awans społeczny i degradacja 295
ROZDZIAŁ TRZYNASTY
Grupy zawodowe w społeczeństwie stanowym
Palestra 308
Urzędnicy 310
Wojskowi 313
Artyści 318
ROZDZIAŁ CZTERNASTY
Grupy etniczno-prawne
Żydzi 321
Ormianie 328
Szkoci 330
Olędrzy 331
333
336
341
ROZDZIAŁ PIĘTNASTY
Struktura klasowa społeczeństwa stanowego
ROZDZfAŁ SZESNASTY
Więzi lokalne
Rodzina
Kobieta
Społeczność wiejska 348
Sąsiedztwo szlacheckie 353
Dwór szlachecki i magnacki 358
Więzi miasta ze wsią 368
Migracje 371
ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY
Zależności i dystanse społeczne
Walka klasowa chłopstwa 378
Inne płaszczyzny konfliktów społecznych 383
Formy władzy autorytet i prestiż społeczny 387
ROZDZIAŁ OSIEMNASTY
Dobra społeczne
Bezpieczeństwo publiczne 397
Kultura materialna 404
Wierzenia przesądy i ich społeczne funkcje 406
Konsumpcja i zdrowie 410
Oświata 413
Staropolska jakość życia 423
CZĘŚĆ PIĄTA
Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej
(Ireneusz Ihnatowicz)
ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY
Czynniki dynamizujące strukturę społeczną
Wielkość zaludnienia Wielka eksplozja 429
Migracje
Zmiany sposobu gospodarowania i rozwój rynku 439
Wzrost globalnej wielkości produkcji 442
Zmiany podziału dochodu społecznego 446
RÓŻ DZIAŁ DWUDZIESTY
Więzi społeczne lokalne
Rodzina 450
Kobieta 456
Społeczność wiejska 461
Społeczność miejska 468
Region dzielnica zabór 474
Szkoła 479
Wojsko polskie 484
Wojsko obce zesłanie więzienie 486
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY
Rozpadanie się więzi stanowych
Chłopi jako stan
Mieszczanie jako stan
Szlachta 499
Duchowieństwo 504
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI
Kształtowanie się więzi klasowych
Klasa robotnicza 506
Lumpenproletariat i margines społeczny 512
Rzemieślnicy w dobie produkcji kapitalistycznej 518
Chłopi jako samodzielni producenci 521
Drobni pośrednicy w obrocie ekonomicznym 524
Inteligencja 526
Burżuazja 531
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY TRZECI
Naród
Świadomość narodowa 535
Naród a państwo 540
Naród a stany i klasy 542
Naród polski a narody i narodowości na ziemiach polskich 546
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY CZWARTY
Zależności i dystanse społeczne
Zależności i dystanse polityczne 551
Zależności i dystanse ekonomiczne — walka klasowa 557
Zależności i dystanse kulturalne -- kryzys ideologii i autorytetu 559
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIĄTY
Dobra społeczne
Bezpieczeństwo człowieka 564
Formy władzy 568
Kultura polityczna 573
Kultura materialna 577
Oświata nauka 579
Obieg informacji w społeczeństwie 582
Sposób życia 586
CZĘŚĆ SZÓSTA
Epoka dwóch wojen
[Janusz Żarnowski)
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SZÓSTY
Postęp czy stagnacja
Pokój i wojna 593
Sytuacja historyczna 595
Gospodarcze czynniki zmian społecznych 597
Czynniki społeczno-kulturalne 600
Państwo a ewolucja społeczna 601
Miary postępu w badaniach procesów społecznych 601
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY SIÓDMY
Małe grupy i więzi lokalne
Więzi lokalne w czasie pokoju i wojny 604
Wieś 605
Więzi lokalne w miastach i ich typy 608
Więzi regionalne 612
Małe grupy: rodzina 614
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY ÓSMY
Więzi społeczne: struktura klasowo-warstwowa
Kierunki ewolucji 617
Robotnicy 618
Chłopi 620
Drobnomieszczaństwo 624
Inteligencja 626
Klasy posiadające i elity rządzące 629
Struktura klasowa a inne podziały społeczne 631
ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY
Społeczeństwo — naród — państwo
Polacy a mniejszości narodowe 632
Więzi narodowe ich rozwój i zasięg 634
Więzi państwowe Państwo a społeczeństwo 635
Wspólnoty narodowe i wyznaniowe 636
ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY
Hierarchia społeczna Zależności dystanse konflikty
Struktury klasowe jako struktury hierarchiczne 640
Struktury zależności gospodarczej i hierarchia dochodów 641
Wieś—miasto 644
Struktury władzy 646
Prestiż Wykształcenie Hierarchie kulturowe 648
Konflikty społeczne i narodowościowe — dwa główne typy konfliktów 649
ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY PIERWSZY
Dobra społeczne: kultura
Kultura a zróżnicowanie społeczne 652
Kultura obyczajowa Wzory konsumpcyjne 656
Kultura materialna Kultura pracy 659
Oświata Kultura intelektualna Ideologia 661
ROZDZIAŁ TRZYDZIESTY DRUGI
Tragedia wojenna i koniec epoki
Wstrząsy wojenne a wspólnota narodowa 665
Wojna a hierarchia społeczna 666
Wstrząsy ideowe i moralne 668
Koniec epoki i zalążki nowych form życia społecznego 670
BIBLIOGRAFIA 671
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
OdpowiedzZasady Pisania Postów
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Trackbacks jest Wył.
PingbacksWł.
Refbacks are Wył.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:07.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169