Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn
Zarejestruj się Użytkownicy

Regulamin zakładania sesji RPG
Otwórz sobie dowolną rekrutację i przeczytaj to, co umieścili tam Mistrzowie Gry.
Nie wszystkie są idealne, ale większość zawiera pewien schemat, który w prosty i łatwy sposób pozwoli poinformować potencjalnych graczy o nowej sesji.
Twoja rekrutacja MUSI zawierać:
- ilu graczy jest mu potrzebnych;
- jakie są preferowane rasy, profesje czy ekwipunek
- w jakim okresie historycznym (systemie rpg) będzie działa się przygoda;
- warunki przyjęcia do sesji (może być to szybkość zgłoszenia - wpis w rekrutację lub PW do MG, przesłania karty, dopracowanie bohatera, ciekawy pomysł na postać itp.)
- sposób prowadzenia sesji (czy kostki przed monitorem, czy storytelling - czyli swobodne snucie opowieści, czy inny twór, który powinien być podany)

Jeżeli rekrutacja nie będzie zawierała powyższych informacji zostanie zamknięta ze względu na nieczytelność.
Przeczytaj więcej na temat zakładania rekrutacji
Więcej na temat zakładania sesji

Regulamin forum lastinn.info
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Decyzja o korzystaniu z Forum traktowana jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie plików "cookie" w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej (patrz: Nowa polityka prywatności i plików cookie).

2. Rejestrując się na Forum udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, login).

3. Administratorem danych osobowych jest administrator Forum (Piotr Ostrowski, obsluga.li@gmail.com). Dane są magazynowane i przetwarzane w celu możliwości obsługi Forum (logowanie, wysyłanie powiadomień e-mail). Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom krajowym i zagranicznym (za wyjątkiem sytuacji wymaganych prawem). Dane osobowe są przechowywane przez cały okres użytkowania Forum przez zarejestrowanego użytkownika. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć. Wiąże się to z usunięciem konta w serwisie. Dane osobowe nie są poddawane przetwarzaniu i profilowaniu przez żadne algorytmy.

4. Decyzja o korzystaniu z Forum traktowana jest jako wyrażenie zgody na bezwarunkowe przestrzeganie Regulaminu. Wyrażenie zgody czyni członka społeczności Lastinn.info Użytkownikiem.

5. W przypadku aktualizacji Regulaminu i braku akceptacji nowej wersji ze strony Użytkownika przysługuje mu możliwość usunięcia konta.

6. Forum podzielone jest na Działy stanowiące podstawową komórkę organizacyjną Forum. Otchłań to dział Obsługi Forum, dostępny tylko dla należących do niej użytkowników.

7. W przestrzeni Forum wyróżnia się następujące funkcje, stanowiące części Obsługi Forum:
a. Opiekunowie Działów – skupia osoby odpowiedzialne za czynności porządkowe w powierzonych im Działach, a szczegółowy zakres obowiązków (charakterystyczny dla Działu) ustalany jest w ogłoszeniu o naborze;
b. Moderacja – skupia Moderatorów, tj. osoby odpowiednie do rozstrzygania sporów w przestrzeni Forum oraz prowadzenia inicjatyw rozwojowych, także decyzyjne w sytuacjach awaryjnych;
c. Administracja – ciało wykonawcze w sprawach technicznych oraz kadrowych, wprowadzające w życie ustalenia Moderacji.

8. Na Forum mogą znajdować się treści niecenzuralne, obraźliwe i nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia. Akceptując Regulamin Forum wyrażasz na to zgodę.


§ 2 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Lastinn.info jest polskim Forum, dlatego w swoich wypowiedziach użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad gramatyki i ortografii języka polskiego. Zamieszczane posty powinny być czytelne i zrozumiałe. Przed publikacją postów zalecane jest sprawdzenie ich przy pomocy funkcji “sprawdzania pisowni”, dostępnych zarówno w edytorach tekstów jak i w przeglądarkach internetowych. Najważniejsze zasady:
a. Zdania rozpoczynamy wielką literą.
b. Używamy polskich znaków diakrytycznych (potocznie: polskich liter).
c. Na końcu zdania stawiamy jeden znak przestankowy.

2. Na Forum obowiązują zasady netykiety, a w szczególności:
a. Całkowity zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów w jakimkolwiek formacie (z wyjątkiem postów sesyjnych i zamieszczanych, autorskich utworów). Fragmenty czy słowa wykropkowane (***) traktowane będą jako pełna forma przekleństwa. Zakaz ten nie ogranicza się do języka polskiego.
b. Nadużywanie BBCode, kodów HTML, znaków typu << >> -- : oraz kilku !!, ??, pisanie wyłącznie wielkimi literami lub pisanie innym kolorem bez wyraźnego powodu jest niedozwolone.
c. Wyróżniamy pewne części, a nie cały tekst.
d. Zakaz obrażania lub ośmieszania innych użytkowników Forum. Dotyczy to całej przestrzeni Forum (również PW, Krzykacz). W przestrzeni Notatnika Użytkownika wyjątkiem od powszechnie uznanego kryterium obiektywnej obraźliwości jest recenzencka funkcja publikacji, jeżeli w treści Notki wysłanej Użytkownikowi nie ma łamania zasad netykiety. Warunkiem interwencji w sprawie jest zgłoszenie pokrzywdzonego.
e. Zabrania się pisania postów jeden po drugim w czasie krótszym niż 24 godziny. Zasada ta obowiązuje we wszystkich tematach na Forum. Przed upływem 24 godzin, należy korzystać z opcji “Edytuj”. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ilość znaków danego odpisu w sesji przekracza maksymalną ilość znaków mieszczących się w jednym poście.
f. Offtop, definiowany jako pisanie nie na temat jest zakazany. Nie dotyczy to dyskusji w rekrutacji i komentarzach do sesji za zgodą założyciela tematu.
3. Czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest wyłącznie dla Obsługi Forum.

4. Na Forum nie toleruje się żadnych przejawów działań niezgodnych z obowiązującym prawem RP i upubliczniania pornografii.

5. Zakaz umieszczania tematów dotyczących religii i polityki, o ile odnoszą się do rzeczywistości. Dyskusje takie można prowadzić wyłącznie w odniesieniu do konkretnego świata przedstawionego (np. "Sytuacja polityczna na terenach Rzeczpospolitej w XVII w. (Dzikie Pola)"; "Panteon bogów w Warhammerze" itp.). Zakaz nie dotyczy postów w sesjach oraz w dziale „Systemy i dyskusje historyczne”.

6. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych forów oraz witryn konkurencyjnych, służy do tego dział Spis stron RPG. Dozwolone jest natomiast umieszczanie linków informacyjnych (przykładem może być odnośnik do materiałów potrzebnych do sesji / rekrutacji, artykuł czy news z sieci).

7. Zakaz celowego utrudniania i uprzykrzania innym Użytkownikom korzystania i obsługiwania Forum w formie powtarzającego się, bezzasadnego zgłaszania do Moderacji treści.

8. Zakaz ujawniania jakichkolwiek treści z Otchłani lub z wiadomości prywatnych pomiędzy członkami Obsługi.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dóbr osób trzecich przez zamieszczone przez niego treści.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Zakaz używania nicków zbliżonych do już istniejących na Forum (zdrobnienia, dostawianie kropki itp.). W przypadku wątpliwości czy skarg ostateczną decyzję o tym, czy nick będzie dopuszczony, podejmuje Administrator.

2. Sygnatura może zawierać do 4 linijek i nie można w niej używać żadnej grafiki ani odnośników do innych stron, można natomiast dodawać linki wewnętrzne Lastinn.info.

3. Zakaz posiadania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę. W razie problemów technicznych z kontem należy skontaktować się z Administracją i wyjaśnić sytuację.

4. Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia konta. Użytkownik wyraża zgodę na pozostawienie treści zamieszczonych przez niego na forum pod warunkiem ich anonimizacji uniemożliwiającej powiązanie ich z tym Użytkownikiem.

5. Na wniosek byłego Użytkownika usunięte konto może zostać przywrócone przez Administrację.

6. Użytkownikowi przysługuje możliwość ustawienia tytułu, wyświetlającego się w postach pod nickiem. Tytuł użytkownika musi składać się z nie więcej niż jednej linijki. Zabrania się zapisu w CAPS LOCK, który jest zarezerwowany dla Obsługi, oraz tytułów fałszywie sugerujących pełnienie funkcji w Obsłudze. Ustawienie tytułu jest przywilejem, który może być odebrany Użytkownikowi łamiącemu Regulamin.


§ 4 FUNKCJE

1. Każdy Użytkownik ma prawo do wykonywania funkcji w przestrzeni Forum. Ogłoszenia o naborze do Obsługi będą publikowane w Dziale Organizacyjnym. Składanie zgłoszeń rekrutacyjnych po odrzuceniu kandydatury przez Obsługę, możliwe jest po upływie 6 miesięcy.

a. Członkowie Obsługi poświęcają swój wolny czas na bezinteresowną działalność na rzecz forum. Kandydaci do pełnienia funkcji powinni być w pełni świadomi, jakiego zobowiązania mają zamiar się podjąć. Jeśli życie prywatne Użytkownika notorycznie kolidowałoby z koniecznością należytego sprawowania powierzonych mu obowiązków, to nie powinien on kandydować do Obsługi Forum.
b. Użytkownik, który więcej niż raz rezygnował z pełnionej funkcji z powodów prywatnych, będzie mógł ponownie objąć funkcję w Obsłudze tylko w wypadku zaakceptowania jego kandydatury po głosowaniu (patrz ust. 2 poniżej) trwającym 7 dni i uzyskaniu większości kwalifikowanej 75%. Analogiczne wymagania dotyczą osób wydalonych z Obsługi za uchybienia względem Regulaminu.
2. Opiekun, Moderator lub Administrator jest powoływany w głosowaniu przez całość Obsługi Forum.

3. Opiekunowie Działów wykonują czynności porządkowe, pilnują i egzekwują przestrzeganie Regulaminu przez wszystkich Użytkowników (niezależnie od pełnionej przez Użytkownika funkcji) w swoich Działach. Te same czynności względem Opiekunów wykonuje wyłącznie Moderacja w toku rozpatrywania odwołania (patrz § 5 ust. 4).

4. Moderacja wykonuje czynności porządkowe, pilnuje i egzekwuje przestrzeganie Regulaminu, Wytycznych Wewnętrznych oraz wywiązywania się z obowiązków przez Opiekunów Działów. Sytuacje naruszenia Regulaminu przez każdego innego Użytkownika Moderacja zgłasza Odpowiedniemu Opiekunowi Działu.


§ 5 DZIAŁANIA OPIEKUNÓW DZIAŁÓW

1. Opiekunowie egzekwują przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników za pomocą: ostrzeżeń i/lub modyfikację bądź usunięcie postu niezgodnego z Regulaminem. Wystawiają także bany tymczasowe w konsekwencji łamania Regulaminu. Opiekun może również zamknąć (tymczasowo bądź permanentnie) tematy, w których dochodzi do łamania Regulaminu.

2. Niedozwolone jest dalsze edytowanie postów zmodyfikowanych przez Opiekuna.

3. Opiekunowie są zobowiązani do informowania Użytkownika o powodach modyfikacji/usunięcia posta lub wystawienia ostrzeżenia/bana. Informacja o wystawionych banach jest ogólnodostępna [Ban za co i komu].

4. W przypadku gdy decyzja Opiekuna w jakiejś kwestii wydaje się niesłuszna (np. przyznanie ostrzeżenia, usunięcie posta itd.), Użytkownik ma prawo odwołać się do Moderacji za pośrednictwem PW do dowolnego Moderatora. Odwołanie będzie prowadzone przez Moderatora a rozpatrywane przez całość Obsługi w drodze głosowania. Moderator za pośrednictwem PW poinformuje Użytkownika o decyzji, jaka zapadnie po rozpatrzeniu odwołania. Odwołanie od decyzji członka Obsługi przysługuje Użytkownikowi wyłącznie, jeśli jest stroną rozpatrywanej sprawy. Wymagane jest podanie uzasadnienia odwołania.

5. W sytuacji wyjątkowej inny członek Obsługi może wykonywać obowiązki Opiekuna Działu, nie będąc nim. Sytuacje wyjątkowe oraz tryb działań wyjątkowych definiują wewnętrzne przepisy Obsługi.


§ 6 DZIAŁANIA MODERACJI

1. Moderacja podejmuje działania dążące do poprawy działania i rozwoju Forum. W tym celu prowadzi dialog z Użytkownikami, organizuje sondy oraz na ich podstawie podejmuje decyzje i działania w sprawach organizacyjnych i technicznych.

2. Moderacja głosowaniem we własnym gronie może podjąć decyzje jedynie w sytuacji awaryjnej takiej jak: awaria techniczna trwale lub przejściowo uniemożliwiająca dostęp do Forum, sytuacje losowe pod kątem kadrowym (jak decyzja o podjęciu zastępstwa z powodu nagłego, nieprzewidzianego zniknięcia innego członka Obsługi) oraz w sytuacji wyjątkowej opisanej w regulaminie wewnętrznym Obsługi, takiej jak: podejrzenia o multikonto lub bany dłuższe niż 14 dni. Od decyzji sytuacji wyjątkowych Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do całości Obsługi..

3. Moderacja pełni zastępstwo w sytuacji czasowej nieobecności Opiekuna Działu. Zastępstwo rozpoczyna się wyłącznie od wyrażenia takiej woli przez Opiekuna. Moderacja w odpowiedzi musi wskazać Moderatora odpowiedzialnego za zastępstwo (drogą dobrowolnego zgłoszenia).

4. Podjęcie czynności porządkowych względem Użytkownika przez Moderację jest możliwe w sytuacji pełnienia zastępstwa w przypadku sytuacji, gdy Dział chwilowo jest pozbawiony Opiekuna.

5. Niedozwolone jest dalsze edytowanie postów zmodyfikowanych przez Moderatora.

6. W przypadku gdy decyzja Moderatora w toku pełnienia zastępstwa wydaje się niesłuszna (np. przyznanie ostrzeżenia, usunięcie posta itd.), Użytkownik ma prawo odwołać się za pośrednictwem PW do Moderacji w osobie dowolnego innego Moderatora. Odwołanie będzie prowadzone przez Moderatora a rozpatrywane przez całość Obsługi w drodze głosowania. Moderator, za pośrednictwem PW, poinformuje Użytkownika o decyzji, jaka zapadnie po rozpatrzeniu odwołania za pośrednictwem PW. Odwołanie od decyzji członka Moderacji przysługuje Użytkownikowi wyłącznie jeśli jest stroną rozpatrywanej sprawy. Wymagane jest podanie uzasadnienia odwołania.

7. W sytuacji wyjątkowej Moderator ma prawo przejąć całościową pieczę nad sprawą, której instancją jest inny członek Obsługi. Sytuacje wyjątkowe oraz tryb działań wyjątkowych definiują wewnętrzne przepisy Obsługi.


§ 7 DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

1. Administracja wprowadza w życie techniczne i kadrowe decyzje Obsługi (lub w sytuacjach awaryjnych samej Moderacji).

2. Administracja czuwa nad działaniem Forum od strony sprzętowej i oprogramowania.


§ 8 KARY

1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za łamanie Regulaminu przez umieszczone treści (w tym również odnośniki do innych stron, memy, obrazki, wideo itd.).

2. Użytkownik może zostać ukarany upomnieniem, otrzymaniem ostrzeżenia lub bana (tymczasowego i stałego).

3. W konsekwencji pojedynczego przypadku złamania Regulaminu Użytkownik zostanie upomniany a jego niezgodne z Regulaminem treści zmodyfikowane/usunięte z przestrzeni Forum.

4. W przypadku świadomego, nieincydentalnego łamania Regulaminu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie za każde złamanie punktu Regulaminu. Siła i czas ostrzeżenia zależą od ilości oraz rodzaju popełnionych względem Regulaminu wykroczeń.

5. Użytkownik po uzbieraniu 5 ostrzeżeń zostaje ukarany banem tymczasowym (14 dni). O ewentualnym przedłużeniu bana w przypadku popełnienia recydywy zadecyduje Moderator. Ban dłuższy niż 14 dni musi być zatwierdzony przez większość Moderacji. Od decyzji Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do całości Obsługi.

6. Zakładanie nowych kont po okresie nieobecności na Forum lub w czasie odbywania kary w postaci bana tymczasowego postrzegane jest jako próba obejścia Regulaminu i karane jest banem stałym.


§ 9 GŁOSOWANIA OBSŁUGI

1. Jeśli nie wskazano inaczej jako większość wymienianą w Regulaminie należy rozumieć większość zwykłą uzyskiwaną w trakcie wewnętrznego, jawnego i bezpośredniego głosowania trwającego 3 dni.

2. We wszystkich głosowaniach (w sprawach kadrowych, dyscyplinarnych, innowacyjnych i innych) decyduje zwykła większość głosów. Głosowanie odbywa się w Otchłaniach i prowadzi je Przewodniczący – osoba funkcyjna zajmująca się poddawaną pod głosowanie sprawą (domyślnie: Moderator odpowiedzialny za ogłoszenie o naborze, Opiekun występujący o wydłużenie kary bana tymczasowego dla Użytkownika, Moderator przedstawiający pomysł do wdrożenia w przestrzeni Forum itd.).

3. Na Przewodniczącym ciąży obowiązek publicznego przekazania wyniku głosowania w Dziale Organizacyjnym poprzez publikację liczbowego podsumowania głosowania.

4. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu przeprowadza się poprzez głosowanie trwające 7 dni i uzyskaniu większości kwalifikowanej 75% całości Obsługi. Przepis obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, lecz nie wcześniej niż 21 dni od daty uchwalenia.


§ 10 GRY I REKRUTACJE DO GIER

1. Pisząc w tematach rekrutacyjnych należy się stosować do regulaminu forum. Rozmowy w rekrutacjach powinny być prowadzone głównie na temat założeń sesji. W innych przypadkach (np. omawianie karty postaci) zaleca się komunikację przez PW.

2. W temacie rekrutacyjnym i komentarzach do sesji MG określa ramy tolerowanego offtopu, definiowanego netykietą jako zakaz pisania nie na temat. Opiekun pilnuje przestrzegania regulaminu forum w temacie, a offtop moderuje w reakcji na zgłoszenie MG lub zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Działu dotyczącymi formy komunikacji między Opiekunem i MG.

3. Sesję zakłada tylko i wyłącznie MG. Dodaje on Graczy do panelu sesji po uprzednim wybraniu ich w rekrutacji lub w inny, indywidualny sposób.

4. Każdy temat sesyjny, tworzy odrębną przygodę. Opcjonalnie MG otwiera również temat z komentarzami do danej sesji oraz z materiałami, w którym umieszcza wszystkie ważne dla fabuły opisy, poradniki czy sylwetki Graczy i bohaterów niezależnych.

5. Wszelkie zasady dotyczące gry ustala MG w pierwszym poście komentarzy. Dotyczy to m. in. sposobów pisania czy formatowania tekstów, używania kursywy, podkreśleń, wyróżniania dialogów czy przemyśleń postaci.

6. W wątku sesyjnym wolno pisać tylko MG i Graczom.

7. Obsługa zamyka sesje, w których od dłuższego czasu, zarówno w sesji, jak i w komentarzach brak nowych postów. Okres od ostatniego posta do zamknięcia sesji ustala Opiekun dla moderowanego Działu. Sesje takie nie są usuwane, tylko przenoszone do odpowiedniego archiwum.

8. Na prośbę MG lub któregoś z Graczy Opiekun przywraca zarchiwizowaną sesję do macierzystego Działu.

9. Prowadzenie sesji i komentarzy do sesji w języku obcym jest dopuszczalne za zgodą Obsługi.


§ 11 KRZYKACZ

1. Na Krzykaczu obowiązuje Regulamin forum.

2. Zabronione jest nagminne wysyłanie krótkich wiadomości, zawierających do dwóch słów lub same emotikony. Dotyczy to również dzielenia dłuższej wypowiedzi na kilka wiadomości po parę słów.

3. Dostęp do Krzykacza to przywilej, który może być odebrany Użytkownikowi łamiącemu Regulamin.


§ 12 ZAPISY KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dn. 1.6.2022 r.

2. Sprawy wyjątkowe, nie objęte Regulaminem, będą rozpatrywane w drodze głosowania przez Moderację.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:40.Powered by: vBulletin Version 3.6.5 & Logician's WebTemplates v.3.6.01
vBulletin Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172