Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > RPG - ogólnie > Systemy i dyskusje historyczne
Zarejestruj się Użytkownicy

Systemy i dyskusje historyczne Tematy związane ze wszystkimi systemami historycznymi i okołohistorycznymi, a także dyskusje poświęcone historii.


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 23-11-2009, 11:58   #1
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
Rekonstrukcje historyczne

Historyczne rekonstrukcje to zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie, względnie oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym.

Odtwarzanie wydarzeń historycznych ma swoją długą historię, dłuższą nawet od historii turniejów rycerskich. Zapisy z epoki starożytnego Egiptu, Grecji lub Rzymu, mówią o przypominaniu dla potrzeb publicznych wielkich zwycięstw militarnych ówczesnych władców. Już w roku 1687 roku król James II odtworzył oblężenie Budapesztu na polach Hunslow Heath. W okresie wojen napoleońskich regularne oddziały wojskowe oraz milicji inscenizowały w Hyde Parku wielkie bitwy dla mieszkańców Londynu.

Próby przenoszenia wydarzeń historycznych do współczesności celem przybliżenia jej publiczności lub też dla samych uczestników projektów historycznych bywają określane terminem żywej historii, gdyż przy każdym takim projekcie zwraca się szczególną uwagę na dramatyzm wydarzeń oraz dbałość o zachowanie realiów. W rezultacie historyczne rekonstrukcje sprowadzają się w swojej zasadniczej formie do przedstawiania na żywo czynności w obrębie historycznego kontekstu. Historyk, Michał Bogacki zaproponował, aby w języku polskim aktywność taką nazywać odtwórstwem historycznym.

Mimo różnych argumentów merytorycznych przemawiających za przedstawioną propozycją, istnieje obecnie wielość polskich terminów, ponieważ już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w środowiskach zajmujących się historical reenactment ustaliły się i spopularyzowały terminy: „rekonstrukcja historyczna” , „rekonstruktor” oraz „grupa rekonstrukcji historycznej” . Nazwy wywodzące się od czasownika „rekonstruować” są obecnie używane przez wszystkich zainteresowanych - uczestników i sympatyków ruchu, a także przez media – zarówno niszowe pisma środowiskowe, jak i środki masowego przekazu.


Działania odtwórcze można systematyzować używając różnych kryteriów - jako pierwsze wymienić trzeba stosunek do nauk historycznych. Na jednym krańcu znajdą się działania odtwórcze o znamionach badań eksperymentalnych, prowadzone przez ludzi o wysokim poziomie wiedzy fachowej, dzięki którym można weryfikować hipotezy nauk historycznych i lepiej rozumieć aktorów wydarzeń z przeszłości. Na przeciwległym krańcu znajdzie się amatorska, popularna rekonstrukcja historyczna traktowana jako rozrywka i atrakcja turystyczna. Drugie kryterium, zakres minionej rzeczywistości poddawanej działaniom odtwórczym, pozwala wyróżnić cztery typy aktywności :


1. Pierwszy to tworzenie artefaktów dla potrzeb rekonstrukcji historycznej, czyli pozyskiwanie i naprawianie oryginalnych, materialnych obiektów z przeszłości (na przykład budynków, sprzętów, narzędzi, broni, pojazdów, ubrań, mundurów, zbroi) lub tworzenie od nowa obiektów naśladujących przedmioty oryginalne. Posiadanie odpowiedniego ubrania i wyposażenia ważne jest dla wszystkich odtwórców historii. Odtwarzanie materialnych przedmiotów z przeszłości można także uznawać za odrębną specjalizację, gdyż wymaga ono tak złożonych umiejętności i zajmuje tak dużo czasu, że staje się dla wielu osób główną aktywnością życiową, często, choć nie ma tu prostej reguły, stanowiącą źródło utrzymania.

2. Innego rodzaju działaniem jest odtwarzanie określonych zbiorowości ludzkich z przeszłości, na przykład kręgu rycerskiego, warsztatu rzemieślniczego, trupy artystów czy oddziału wojskowego. Odbudowa wybranych fragmentów nieistniejącej w teraźniejszości tkanki społecznej polega na uczeniu się ról pełnionych przez członków historycznej zbiorowości, relacji z osobami pełniącymi inne role w grupie, kompletowaniu związanych z poszczególnymi rolami materialnych artefaktów oraz na poznawaniu sposobów posługiwania się nimi. Proces odtwarzania określonej grupy jest niezbędny, aby w trakcie

3. Inscenizacji (to trzeci typ działań rekonstrukcyjnych) możliwe stało się pokazanie, jak taka zbiorowość funkcjonowała w praktyce, a więc, na przykład, zaprezentowanie działania dawnego warsztatu rzemieślniczego, wejścia książęcego orszaku do miasta, turnieju rycerskiego czy ćwiczeń dawnego oddziału wojskowego.

4. Czwarty typ działań stanowią rekonstrukcje bitew, zdarzeń historycznych czy obrzędów - trudne z logistycznego punktu widzenia złożone imprezy zorganizowane według rozbudowanego scenariusza, tworzącego narracje złożone z sekwencji wydarzeń, trwające wiele godzin, a nawet dni i wymagające zaangażowania znacznej liczby ludzi.

Imprezy (na przykład, rekonstrukcje wydarzeń, defilady, pokazy, turnieje, festyny, festiwale, zloty) mają zasadnicze znaczenie dla ruchu rekonstrukcji historycznych, bowiem nowoczesne odtwórstwo wyrasta z praktyki. Imprezy, stanowią forum publicznej prezentacji dorobku i zwieńczenie pracy poszczególnych grup. Są one także okazją do spotkań rekonstruktorów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wynikiem takich konfrontacji jest określenie standardów działania, celów rozwoju poszczególnych nurtów ruchu, a także tworzenie nieformalnej hierarchii – wyłonienie liderów i grup wiodących, o największym autorytecie i osiągnięciach.

Rekonstruktorzy interesują się różnymi epokami z przeszłości. Na świecie można znaleźć grupy zajmujące się odtwarzaniem różnorodnych okresów historycznych od pradziejów do XX wieku. W Polsce dotychczas skrystalizowały się trzy nurty rekonstrukcji, które w skrócie przedstawimy w dalszej części rozdziału:


1. odwołujący się do średniowiecza;

2. napoleoński, choć jest to nazwa umowna, gdyż w Polsce obejmuje on okres od końca XVIII wieku do 1831 roku;

3. odwołujący się do Wojny Secesyjnej w USA (1861-1865);

4. dwudziestowieczny, najliczniej reprezentowany przez środowiska nawiązujące do tradycji polskiej kawalerii oraz grupy odtwarzające II wojnę światową. Działania odtwórcze skupiają się na rekonstruowaniu działań militarnych (ang. combat reenacting) lub na inscenizowaniu aktywności pokojowej (ang. living history). Oba te nurty odtwórstwa uzupełniają się i często współwystępują w ramach tych samych imprez, ale w poszczególnych krajach różne epoki oraz typy aktywności zyskują mniejszą lub większą popularność wśród rekonstruktorów. Zainteresowania rekonstruktorów zależą w dużym stopniu od biegu dziejów konkretnego kraju czy regionu, dlatego w Polsce rekonstrukcje militarne (zwłaszcza gdy chodzi o XX wiek) rozwijają się lepiej niż „living history”. W Stanach Zjednoczonych natomiast inscenizacje bitew są równie popularne jak odtwarzanie aktywności pokojowej, w tym – codziennej egzystencji zwykłych ludzi żyjących w przeszłości.

Największą grupę wśród uczestników rekonstrukcji historycznych stanowią osoby nie zajmujące się zawodową problematyką historyczną. Są to z reguły amatorzy, którzy traktują uprawianie żywej historii/ odtwórstwo historyczne/ rekonstrukcje historyczne jako hobby. Uczestnicy w obrębie tej grupy hobbystów rekrutują się poczynając od grup młodzieżowych wraz z rodzicami, do osób starszych posiadających już doświadczenie życiowe. Wśród dorosłych uczestników przeważają studenci, z grup zawodowych np. strażacy, prawnicy, członkowie sił zbrojnych, oraz osoby zajmujące się zawodowo problematyką historyczną. Z punktu widzenia postaw uczestników, rdzeń ruchu stanowią relatywnie wąskie kręgi entuzjastów, którzy (niezależnie od źródła utrzymania) traktują rekonstrukcję poważnie i profesjonalnie, regularnie uczestniczą w pracy swoich grup czy stowarzyszeń, prowadzą studia nad interesującą ich epoką, kompletują ubiory, organizują wydarzenia i inscenizacje.

Entuzjastycznych rekonstruktorów nie ma w Polsce zbyt wielu, ich liczba pod koniec 2006 roku nie przekraczała 5 tysięcy: nieco ponad 3000 w grupach średniowiecznych, około 300 w rekonstrukcjach napoleońskich i około 1000 w rekonstrukcjach dwudziestowiecznych. Dokładne dane nie istnieją, gdyż w zdecentralizowanym ruchu nie ma statystyk, rekonstruktorzy przemieszczają się pomiędzy środowiskami, a z entuzjastami mieszają się znacznie liczniejsi okazjonalni uczestnicy, którzy posiadają przynajmniej część niezbędnego uzbrojenia, sprzętu i umundurowania, ale ich aktywność ma charakter sezonowy – nie uczestniczą regularnie w pracach swojej grupy, ale stawiają się na ważniejszych imprezach i inscenizacjach. Najluźniej związani z ruchem są czynni sympatycy, którzy rekonstrukcję traktują jako wakacyjną zabawę, pożyczają od innych uzbrojenie i stroje, aby od czasu do czasu wziąć udział w imprezie lub w inscenizacji. Braki w wyposażeniu i uzbrojeniu sympatyków sprawiają, że nie zawsze są oni dopuszczani przez prawdziwych rekonstruktorów do pełnego udziału w imprezach.

Publikacje

Czasopismami ruchu są w Polsce „Gazeta Rycerska” zajmująca się rekonstrukcjami średniowiecznymi i nowożytnymi oraz kwartalnik „Do Broni!”, który skupia się na rekonstrukcjach przełomu XVIII i XIX wieku oraz XX stulecia. Dla środowisk kawaleryjskich ważnym pismem jest „Nowy Przegląd Kawaleryjski”, wiele miejsca rekonstrukcjom poświęca też miesięcznik „Odkrywca”, a „Militaria XX wieku" wiele uwagi poświęcają broni i sprzętowi wojskowemu.

Wikipedia - Źródło

Literatura

Michał Bogacki, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości. „Do Broni!”, 2006, nr 4, s. 34 - 37.

Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa
2008. Rozdział 2.Jeśli bierzecie / braliście udział w jakichś rekonstrukcjach, podzielcie się informacjami na ten temat. Można też dzielić się wrażeniami z udziału w imprezach, na których prezentowały się grupy rekonstrukcji historycznej. Co przypadło wam do gustu, a co nie?
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 18-04-2010, 10:39   #2
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
Od jakiegoś czasu istnieje portal „Dobroni.pl”.

Portal „Dobroni.pl” jest miejscem gdzie spotykają się wszyscy miłośnicy historii ożywionej, pragnący swoim działaniem ocalić od zapomnienia artefakty przeszłości. To miejsce wymiany poglądów i informacji, poszukiwań i rozważań, odkrywania i eksploracji historii.

Społecznościowy Portal Historii Ożywionej dobroni.pl to serwis dla wszystkich fascynatów, którzy poszukują aktualnych i sprawdzonych informacji na temat rekonstrukcji, historii, dawnego sprzętu wojskowego i bieżącej działalności swoich grup i stowarzyszeń. Z naszej strony dowiedzą się Państwo o najważniejszych wydarzeniach i imprezach rekonstrukcyjnych, znajdą również odpowiedzi na wiele pytań. Jak wstąpić do grupy rekonstrukcji historycznej, gdzie kupić umundurowanie i wyposażenie, jakie nowości pojawiają się na rynku książek i czasopism historycznych – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w naszym serwisie. Istotną część treści zajmują bieżące wiadomości publikowane przez producentów i importerów sprzętu przydatnego w rekonstrukcji dotyczące nowości, akcji promocyjnych czy zmian w ofercie. Liczne informacje uzupełnia bogata galeria i autorskie wpisy blogerów portalu, wśród których znajdują się największe osobistości świata historii ożywionej w Polsce.W portalu dobroni.pl każdy rekonstruktor i fascynat historii ma możliwość założenia sobie własnego bloga z unikalnym adresem zawierającym jego imię, w którym będzie mógł pochwalić się innym swoimi sukcesami, zamieścić galerie zdjęć oraz opisy wydarzeń, m.in. rekonstrukcji, w których brał udział, a także dopisać się do innych kolegów ze swojej GRH. Także same GRH, zainteresowane promowaniem swojej działalności, mogą w łatwy sposób uruchomić własne strony www za pomocą narzędzi dostępnych w portalu.

Źródło: dobroni.pl
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 26-04-2010, 16:06   #3
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
Oto kalendarium rekonstrukcji historycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów na rok 2010.


1 - 3 maja - Podróż w przeszłość - w Gniewie

7 - 9 maja - Zdobycie Tykocina

5 - 6 czerwca - Szturm twierdzy Zamość

18 - 20 czerwca - Kościelniki (Kraków)

4 - 6 lipca - Kłuszyn 1610 - 2010 w Warszawie

30 lipca - 1 sierpnia - Obóz Jana Kazimierza w Borowcu

14 - 16 sierpnia - Vivat Vasa w Gniewie

14 - 15 sierpnia - Gonitwy husarskie na zamku Krzyżtopór w Ujeździe

wrzesień 2010 - XVII-wieczny Piknik Historyczny w Bolkowie


24 - 26 września - Pola Chwały w Niepołomicach


Źródło: Portal sarmacki
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 22-03-2013, 08:27   #4
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
Dobrze rozwija się portal „Dobroni.pl”

Jeden z blogów z interesującymi galeriami. Dorota Leszczy�ska - blog rekonstrukcyjny - dobroni.pl

„Dni Twierdzy Nysa 2012” - relacja z pola walki epoki napoleońskiej, która odbyła się 27-29 lipca 2012 r. około pół tysiąca żołnierzy z czasów napoleońskich wraz z markietankami wzięło udział rekonstrukcji bitwy o twierdzę.

 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 08-05-2013, 10:46   #5
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
Bunty kozackie na Ukrainie AD 1630


18 maja 2013 r. po raz 3 mieszkańcy wsi Bukówiec Górny zapraszają na widowisko historyczne, które odbędzie się 18 maja 2013 pod tytułem 'Bunt kozacki na Ukrainie AD 1630'. Tłem historycznym jest powstanie kozackie, które wybuchło 1630 roku pod przywództwem hetmana Tarasa Fedorowicza. Powstanie tzw. wypiszczyków - czyli nierejestrowych kozaków. Kim byli kozacy rejestrowi możecie zerknąć pod tym linkiem. Kozacy rejestrowi – Wikipedia, wolna encyklopedia

ZDOBYCIE TYKOCINA

"PODLASKA BRYGADA REKONSTRUKCJI oraz PODLASKI MŁYN - ADAM RUDAWSKI organizują kolejną, ÓSMĄ edycję ZDOBYCIA TYKOCINA.

Termin 10-12 maja 2013 r.

W programie jak zwykle niespodzianki przygotowane przez Podlaską Brygadę Rekonstrukcji. Założenia: bitwa (niedziela), obóz wojskowy (od piątku), turniej łuczniczy, turniej szabli, turniej kulinarny (wszyscy gotują z tego samego według własnych receptur i uznania ), turniej dla muszkieterów i hajduków (niespodzianka), theatrum historyczne. Turnieje: eliminacje sobota, finały niedziela przed bitwą."
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 03-04-2014, 13:51   #6
Patronaty i PR
 
Redone's Avatar
 
Odtwórstwo historyczne

Witam was moim drodzy. Dziś na specjalną prośbę Halada będzie o odtwórstwie historycznym, lub też rekonstrukcji historycznej.

Co to właściwie jest odtwórstwo? Jest to zbiór działań mających na celu odtworzenie jakiegoś czasu z przeszłości i jakiejś grupy społecznej. Do tego celu odtwórcy korzystają z przedmiotów, ubioru, zbroi i broni, które są wytwarzane tak, by jak najwierniej odzwierciedlały oryginał z przeszłości.

Grupy rekonstrukcji dzielimy zależnie od okresu jaki odtwarzają oraz często od warstwy społecznej. I tak na przykład mamy Napoleończyków, albo żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej, albo też grupę wojów z wczesnego średniowiecza.

Dodatkowo grupy dzielą się także na ultrasów i mrok, ale to już bardziej wewnętrzne pojęcia. Jeśli widzicie rycerza w glanach i płaszczu z polaru, to jest właśnie mrok. Ale jeśli widzicie kogoś odzianego w len/wełnę, z nakryciem głowy, skórzanymi butami, a całość jest wykonana ręcznie - to przykład ultrasa. I tak na przykład chorągwie grunwaldzkie też można w ten sposób często podzielić. Są takie do których dostanie się każdy, i są takie, które przeprowadzają ścisłą selekcję.

Mam szczęście należeć do bractwa, które stale się rozwija i już dawno wyszliśmy z mroku. Tak wyglądaliśmy kiedyś:

A tak wyglądamy teraz:

Wiem, jeszcze daleko nam do perfekcji, ale idziemy w naprawdę dobrym kierunku. Odtwarzamy Komturię Grudziądzką z okresu okołogrunwaldzkiego. Taki własnie okres pozwala na uczestnictwo w wielu imprezach historycznych, no i przede wszystkim w samym Grunwaldzie. Jest to największe inscenizacja, ale moim zdaniem jedna z gorszych imprez pod względem organizacji.

Jakie są wasze doświadczenia z odtwórstwem? Należycie do jakiegoś bractwa? Może w waszym mieście odbywają się jakieś inscenizacje lub turnieje?
 
__________________
Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, "I will try again tomorrow.” - Mary Anne Radmacher
Redone jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 04-04-2014, 11:54   #7
Adr
RPG - Ogólnie
 
Adr's Avatar
 
temat o rekonstrukcjach już istnieje. proponuje przenieść tam twój post i następne.

http://lastinn.info/systemy-i-dyskus...storyczne.html (Rekonstrukcje historyczne)
 
Adr jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
OdpowiedzZasady Pisania Postów
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Trackbacks jest Wył.
PingbacksWł.
Refbacks are Wył.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:37.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168